DOTAZNÍK PREVENCIE 2020/2021

ŠKOLSKÝ ZÁZNAM ŽIAKA S NADANÍM

ŽIADOSŤ O KARIÉRNE PORADENSTVO – PORADENSTVO HROU PRE STREDNÉ ŠKOLY

ŽIADOSŤ O KARIÉRNE PORADENSTVO – PORADENSTVO HROU PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ASISTENTA UČITEĽA PRE ŽIAKOV SO ZZ

ŽIADOSŤ O PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

ŽIADOSŤ O REALIZÁCIU TESTOVANIA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

POZOROVACIA SCHÉMA DIEŤAŤA V MŠ

ŽIADOSŤ O REALIZÁCIU REEDUKAČNÝCH CVIČENÍ

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE A ROZVOJ ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ

ŽIADOSŤ O REALIZÁCIU TESTU RIZIKA PORÚCH ČÍTANIA A PÍSANIA PRI NÁSTUPE DO ŠKOLY

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKA

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI

ŽIADOSŤ O ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO

ŽIADOSŤ O ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ VYŠETRENIE ŽIAKA

CHARAKTERISTIKA SPRÁVANIA ŽIAKA

ŠKOLSKÝ ZÁZNAM O ŽIAKOVI

ŠKOLSKÝ ZÁZNAM O ŽIAKOVI ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

ŽIADOSŤ O PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE ŽIAKA

ŽIADOSŤ O PSYCHOLOGICKÚ STAROSTLIVOSŤ

ŽIADOSŤ O SCREENING A ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

NÁVRH NA VZDELÁVANIE ŽIAKA SO ŠVVP 2018

Menu