Vítame všetky deti, žiakov, rodičov, pedagogických i odborných zamestnancov na našej web stránke, prajeme úspešný, pokojný a radostný nový školský rok 2023 / 2024. V prípade akýchkoľvek ťažkostí sme tu pre Vás každý pracovný deň – viac info nižšie.

Dňa 7. júna 2022 naše Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie organizovalo pod záštitou RÚŠS Žilina, pri príležitosti 25. výročia založenia, odbornú konferenciu s názvom „Sprevádzanie žiaka v kontexte života a vzťahov“. Poďakovanie patrí nasledovným sponzorom našej konferencie:

Firma Ebeco Nižná

Kancelárske potreby, firma JOPY Nižná, p. Grilus

Vzhľadom k situácii s vojnovým konfliktom na Ukrajine môžu byť deti, žiaci, učitelia, rodičia konfrontovaní s rôznymi nepríjemnými emočnými a psychickými stavmi… aj v týchto chvíľach sme tu pre Vás a môžete rátať s našou podporou a pomocou.

Môžete nás kontaktovať:
• telefonicky na čísle: 0911 539 116
• e-mailom na adrese: centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk
• prostredníctvom facebookovej stránky: www.facebook.com/centrumtvrdosin.sk
• prostredníctvom našej „online poradne“ – viď nižšie
Môžete sa obrátiť aj na:
– linku podpory pre učiteľov – www.mpc-edu.sk/sk/aktuality/linka-podpory-pre-ucitelov
– IPčko.sk – www.ipcko.sk
– Krízová linka pomoci – 0800 500 333, www.krizovalinkapomoci.sk
– Dobrá linka – www.dobralinka.sk
– Linka detskej istoty – 116 111
– Linka detskej dôvery 0907 401 749, www.linkadeti.sk
– Národná linka na pomoc deťom v ohrození – Viac ako ni(c)k – www.viacakonick.gov.sk
– nonstop telefonická Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566
– ukrajinská bezplatná krízová Linka dôvery Nezábudka 0800 222 450
Milí rodičia, žiaci, učitelia, kolegovia, kolegyne,
naše zariadenie CPP v Tvrdošíne na Medvedzí, poskytuje psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálno-pedagogické odborné činnosti (diagnostické, poradenské, terapeutické, reedukačné, metodické a preventívne), ktorých kompletnú ponuku nájdete na tejto stránke

Nájdete nás v budove ÚPSVaR, v Tvrdošíne na Medvedzí na 7. poschodí v každý pracovný deň.

Tešíme sa na Vašu návštevu… 

kolektív zamestnancov CPP Tvrdošín – Medvedzie

Aktuálne

Pre zobrazenie aktuálnych článkov

Ponuka psychologických, špeciálno-pedagogických a poradenských služieb v školskom roku 2023 / 2024

Milí rodičia, stretnutia pre rodičov pokračujú aj v  školskom roku 2023/2024

 

Online poradňa

PRE RODIČOV

Praktické rady pre rodičov

PRE UČITEĽOV

Praktické rady pre učiteľov

PRE DETI A ŽIAKOV

Praktické rady pre deti

PRE NÁSŤROČNÝCH

Praktické rady pre násťročných

INFORMÁCIE o stredných školách pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ

Stojíš pred životne dôležitým rozhodnutím s otázkou: „Čím budem?“
Potrebuješ pomôcť s výberom strednej školy?
Nedokážeš si vybrať medzi viacerými odbormi?
Lámeš si hlavu spoločne s rodičmi nad výberom budúceho povolania? …SME TU PRE VÁS

Naše centrum je od 1. 7. 2016 presťahované na adresu: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín (budova ÚPSVaR v Tvrdošíne – 7. poschodie)

Od 10. 12. 2016 sme presťahovali aj naše webové stránky na novú adresu: centrumtvrdosin.sk.

Naše centrum bolo zriadené 1.1.1997 v zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie Zriaďovacou listinou Krajského školského úradu v Žiline. Touto zriaďovacou listinou je vymedzená územná pôsobnosť centra pre okres Tvrdošín. Centrum je samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou od 1.1.2006 zaradenou do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

Centrum bolo založené 1.1.1997 pod názvom Pedagogicko-psychologická poradňa a od 1.9.2008 pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Od 1.1.2023 sa mení náš názov na Centrum poradenstva a prevencie (CPP).

V zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytujeme odborné činnosti, ktorými sú: poradenská, psychologická, pedagogická, špeciálno-pedagogická, logopedická, liečebno-pedagogická a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Poradenská činnosť sa poskytuje aj zákonným zástupcom detí alebo žiakov, zástupcom zariadenia, pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom. Všetky odborné činnosti sú u nás poskytované bezplatne. 

Na zabezpečenie svojich úloh využívame metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického, kariérového a výchovného poradenstva, prevencie a reedukácie. Okrem týchto činností vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné (metodicky vedie výchovných a kariérových poradcov, koordinátorov prevencie, školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov, pedagogických asistentov) a pracuje na tvorbe preventívnych programov.

Všetky služby nášho CPP sú bezplatné !