Ďakujeme sponzorom SSŠ Educo Slanická osada a SŠ Nižná pri organizačnom zabezpečení

Burzy povolaní 2022,

ktorú sme pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ zorganizovali dňa 27.9.2022 v Tvrdošíne:

Dňa 7. júna 2022 naše Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie organizovalo pod záštitou RÚŠS Žilina, pri príležitosti 25. výročia založenia, odbornú konferenciu s názvom „Sprevádzanie žiaka v kontexte života a vzťahov“. Poďakovanie patrí nasledovným sponzorom našej konferencie:

Firma Ebeco Nižná

Kancelárske potreby, firma JOPY Nižná, p. Grilus

Vzhľadom k situácii s vojnovým konfliktom na Ukrajine môžu byť deti, žiaci, učitelia, rodičia konfrontovaní s rôznymi nepríjemnými emočnými a psychickými stavmi… aj v týchto chvíľach sme tu pre Vás a môžete rátať s našou podporou a pomocou.

Môžete nás kontaktovať:
• telefonicky na čísle: 0911 539 116
• e-mailom na adrese: centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk
• prostredníctvom facebookovej stránky: www.facebook.com/centrumtvrdosin.sk
• prostredníctvom našej „online poradne“ – viď nižšie
Môžete sa obrátiť aj na:
– linku podpory pre učiteľov – www.mpc-edu.sk/sk/aktuality/linka-podpory-pre-ucitelov
– IPčko.sk – www.ipcko.sk
– Krízová linka pomoci – 0800 500 333, www.krizovalinkapomoci.sk
– Dobrá linka – www.dobralinka.sk
– Linka detskej istoty – 116 111
– Linka detskej dôvery 0907 401 749, www.linkadeti.sk
– Národná linka na pomoc deťom v ohrození – Viac ako ni(c)k – www.viacakonick.gov.sk
– nonstop telefonická Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566
– ukrajinská bezplatná krízová Linka dôvery Nezábudka 0800 222 450
Milí rodičia, žiaci, učitelia, kolegovia, kolegyne,
naše zariadenie CPPPaP v Tvrdošíne poskytuje psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálno-pedagogické odborné činnosti (diagnostické, poradenské, terapeutické, reedukačné, metodické a preventívne), ktorých kompletnú ponuku nájdete na tejto stránke

Nájdete nás v budove ÚPSVaR, v Tvrdošíne na Medvedzí na 7. poschodí v každý pracovný deň.

Tešíme sa na Vašu návštevu… 

kolektív zamestnancov CPaP Tvrdošín – Medvedzie

Aktuálne

Pre zobrazenie aktuálnych článkov

Ponuka psychologických, špeciálno-pedagogických a poradenských služieb v školskom roku 2022 / 2023

Milí rodičia, stretnutia pre rodičov pokračujú aj v  novom školskom roku 2022/2023

Online poradňa

PRE RODIČOV

Praktické rady pre rodičov

PRE UČITEĽOV

Praktické rady pre učiteľov

PRE DETI A ŽIAKOV

Praktické rady pre deti

PRE NÁSŤROČNÝCH

Praktické rady pre násťročných

INFORMÁCIE o stredných školách pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ

Stojíš pred životne dôležitým rozhodnutím s otázkou: „Čím budem?“
Potrebuješ pomôcť s výberom strednej školy?
Nedokážeš si vybrať medzi viacerými odbormi?
Lámeš si hlavu spoločne s rodičmi nad výberom budúceho povolania? …SME TU PRE VÁS

CPPPaP je od 1. 7. 2016 presťahované na adresu: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín (budova ÚPSVaR v Tvrdošíne – 7. poschodie)

Od 10. 12. 2016 sme presťahovali aj naše webové stránky na novú adresu: centrumtvrdosin.sk.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne je zriadené v zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie Zriaďovacou listinou Krajského školského úradu v Žiline. Touto zriaďovacou listinou je vymedzená územná pôsobnosť centra pre okres Tvrdošín. Centrum je samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou od 1.1.2006 zaradenou do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

V zmysle § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Centrum bolo založené 1.1.1997 pod názvom Pedagogicko-psychologická poradňa a od 1.9.2008 fungujeme pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Od 1.1.2023 sa mení náš názov na Centrum poradenstva a prevencie (CPaP).

Na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie a reedukácie. Okrem týchto činností vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné (metodicky vedie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie) a pracuje na tvorbe preventívnych programov.

Služby CPaP sú poskytované pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Všetky služby CPaP sú bezplatné !