Milí rodičia, stretnutia pre rodičov pokračujú aj v  novom školskom roku 2020/2021

Aj v školskom roku 2020 / 2021 nás nájdete v budove ÚPSVaR, v Tvrdošíne na Medvedzí na 7. poschodí v každý pracovný deň.

Tešíme sa na Vašu návštevu… 

kolektív zamestnancov CPPPaP Tvrdošín – Medvedzie

Aktuálne

Pre zobrazenie aktuálnych článkov

Ponuka psychologických, špecialnopsychologických a poradenských služieb v školskom roku 2020 / 2021
Milí kolegovia, kolegyne,
naše zariadenie CPPPaP v Tvrdošíne poskytuje diagnostické, poradenské a preventívne činnosti, ktorých kompletnú ponuku pre školský rok 2020/2021 nájdete na tejto stránke

PRE RODIČOV

Praktické rady pre rodičov

PRE UČITEĽOV

Praktické rady pre učiteľov

PRE DETI

Praktické rady pre deti

PRE NÁSŤROČNÝCH

Praktické rady pre násťročných

Online poradňa

CPPPaP je od 1. 7. 2016 presťahované na adresu: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín (budova ÚPSVaR v Tvrdošíne – 7. poschodie)

Od 10. 12. 2016 sme presťahovali aj naše webové stránky na novú adresu: centrumtvrdosin.sk.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne je zriadené v zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie Zriaďovacou listinou Krajského školského úradu v Žiline. Touto zriaďovacou listinou je vymedzená územná pôsobnosť centra pre okres Tvrdošín. Centrum je samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou od 1.1.2006 zaradenou do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

V zmysle § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Centrum bolo založené 1.1.1997 pod názvom Pedagogicko-psychologická poradňa a od 1.9.2008 fungujeme pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie a reedukácie. Okrem týchto činností vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné (metodicky vedie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie) a pracuje na tvorbe preventívnych programov.

Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Všetky služby CPPPaP sú bezplatné !

Ďakujeme spoluorganizátorom našej odbornej konferencie „Od plaču k úsmevu“ za participáciu, spoluprácu a finančnú podporu PF UMB B. Bystrica  a OÚ Žilina.

Ďakujem aj našim milým sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc

Sponzorsky podporili Burzu povolani 2018

Obecný úrad Nižná

Spolupracujeme s:

Menu