BURZA POVOLANÍ pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ

Stojíš pred životne dôležitým rozhodnutím s otázkou: „Čím budem?“

Potrebuješ pomôcť s výberom strednej školy?

Nedokážeš si vybrať medzi viacerými odbormi?

Lámeš si hlavu spoločne s rodičmi nad výberom budúceho povolania? …SME TU PRE VÁS

PREVENCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV

PRE RODIČOV

Praktické rady pre rodičov

PRE UČITEĽOV

Praktické rady pre učiteľov

PRE DETI A ŽIAKOV

Praktické rady pre deti

PRE NÁSŤROČNÝCH

Praktické rady pre násťročných

Milí rodičia, stretnutia pre rodičov pokračujú aj v  novom školskom roku 2021/2022

Aj v školskom roku 2021 / 2022 nás nájdete v budove ÚPSVaR, v Tvrdošíne na Medvedzí na 7. poschodí v každý pracovný deň.

Tešíme sa na Vašu návštevu… 

kolektív zamestnancov CPPPaP Tvrdošín – Medvedzie

Aktuálne

Pre zobrazenie aktuálnych článkov

Ponuka psychologických, špeciálno-pedagogických a poradenských služieb v školskom roku 2021 / 2022
Milí kolegovia, kolegyne,
naše zariadenie CPPPaP v Tvrdošíne poskytuje diagnostické, poradenské a preventívne činnosti, ktorých kompletnú ponuku pre školský rok 2021/2022 nájdete na tejto stránke

Online poradňa

CPPPaP je od 1. 7. 2016 presťahované na adresu: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín (budova ÚPSVaR v Tvrdošíne – 7. poschodie)

Od 10. 12. 2016 sme presťahovali aj naše webové stránky na novú adresu: centrumtvrdosin.sk.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne je zriadené v zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie Zriaďovacou listinou Krajského školského úradu v Žiline. Touto zriaďovacou listinou je vymedzená územná pôsobnosť centra pre okres Tvrdošín. Centrum je samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou od 1.1.2006 zaradenou do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

V zmysle § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Centrum bolo založené 1.1.1997 pod názvom Pedagogicko-psychologická poradňa a od 1.9.2008 fungujeme pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie a reedukácie. Okrem týchto činností vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné (metodicky vedie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie) a pracuje na tvorbe preventívnych programov.

Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Všetky služby CPPPaP sú bezplatné !

Ďakujeme spoluorganizátorom našej odbornej konferencie „Od plaču k úsmevu“ za participáciu, spoluprácu a finančnú podporu PF UMB B. Bystrica  a OÚ Žilina.

Ďakujem aj našim milým sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc

Spolupracujeme s:

Menu