Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín, so sídlom: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín,  prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca na pozíciu  psychológ.

Výška úväzku: plný úväzok

Termín nástupu: od 01. septembra 2021, príp. podľa dohody

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore psychológia

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca psychológa sú stanovené vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov (príloha č.10).

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca sú stanovené v zákone č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (paragraf 9 a 10).

Platové podmienky: od 976,50 eur do 1336,00 eur (podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme).

Ponúkame: prácu vo výbornom kolektíve, zaujímavú a rôznorodú prácu, možnosti odborného rastu a rozvoja profesijných kompetencií.

Posielajte svoj životopis a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov na mailovú adresu: kajanova@centrumtvrdosin.sk, príp. poštou na adresu: CPPPaP Tvrdošín, Medvedzie 132, 02 744 Tvrdošín čo najskôr, najlepšie v termíne do 31. júla 2021.

Mgr. Adriána Kajanová, riaditeľka CPPPaP Tvrdošín

Menu