Informácie o pomoci deťom ohrozených násilím

nájdete

Pracovné listy pre tretiakov so šašom

Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…

Metodické stretnutie výchovných poradcov 18.2.2020

Vážení kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18.februára 2020 o 8,00 hod. v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne na Medvedzí. V programe Vám predstaví svoju činnosť Diagnostické centrum…

Stretnutie koordinátorov prevencie – exkurzia 12.2.2020

Milí koordinátori prevencie, pozývame Vás na 3. pracovné stretnutie v tomto školskom roku, dňa 12.2.2020 od 8:00 hod.  v rámci ktorého sa zúčastníme exkurzie v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Ľubochni. Tešíme…

Pracovné stretnutie výchovných poradcov

Pozývame výchovných poradcov základných škôl okresu Tvrdošín na pracovné stretnutie dňa 19. februára 2019 od 8,00 hod. v priestoroch klubovne CPPPaP Tvrdošín Medvedzie (budova Úradu práce, 7.poschodie) Tešíme sa na…

Ako rozpoznať riziko vzniku poruchy čítania alebo písania?

Diagnostika rizika porúch čítania a písania Aj v tomto školskom roku realizujeme individuálnu skríningovú činnosť v nultých a prvých ročníkoch ZŠ so zameraním na podchytenie a prevenciu špecifických porúch učenia a reči. Cieľom včasného skríningu rizík…

Burza povolaní 2018

Burza povolaní v školskom roku 2018/2019 sa bude konať dňa 09. októbra 2018 v Nižnej (OcÚ Nižná Rotunda)
Menu