Zmluvy a dodatky sú dostupné na webovom sídle Centrálneho registra zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/