Metodické konzultácie pre výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresu Tvrdošín zabezpečujeme prostredníctvom pravidelných stretnutí u nás v CPPPaP a zároveň v prípade potreby aj formou individuálnych metodických návštev na školách. Ich cieľom je nielen výmena skúseností a oboznámenie sa s novými poznatkami v oblasti výchovného a kariérového poradenstva, ako aj poskytnutie aktuálnych informácií a noviniek z oblasti výchovného poradenstva, metodické a informačné materiály pre výchovných a kariérových poradcov, organizovanie exkurzií, spolupráca so zainteresovanými inštitúciami (napr. ÚPSVaR, SŠ, inštitúcie zabezpečujúce duálne vzdelávanie, Výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš, Asociácia VP). Na každom stretnutí je vytvorený priestor na otázky týkajúce sa kariérneho poradenstva, profesijnej orientácie a iných tém a oblastí súvisiacich s výchovným poradenstvom.
V školskom roku 2021/22 plánujeme dve odborné exkurzie na SŠ pre výchovných poradcov (podľa záujmu a dohody).
Harmonogram stretnutí výchovných poradcov v školskom roku 2021/2022, na ktoré Vás srdečne pozývame:

  • 14.09.2021 (utorok) – 8:00 hod.
  • 08.02.2022 (utorok) – 8:00 hod. VP ZŠ; 13:00 hod VP SŠ
  • 07.06.2022 (utorok) – 8:00 hod VP ZŠ; 13:00 hod VP SŠ

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa stretnutia budú konať prezenčne v klubovni CPPPaP Tvrdošín, na adrese nášho sídla: Medvedzie 132, Tvrdošín (v budove ÚPSVaR na 7.poschodí). V prípade sprísnených opatrení budeme stretnutia realizovať v online priestore. Pred každým stretnutím Vás vopred oboznámime s formou realizácie i s programom stretnutia zaslaním informácie mailom.

Na stretnutie s Vami sa tešia Mgr. Katarína Hrubošová a Mgr. Eva Chorvátová

Menu