Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /data/8/8/88d633d4-98d2-4cc6-b510-01449faf76bd/centrumtvrdosin.sk/web/wp-includes/blocks.php on line 20
Zápis detí do 1. ročníka – Centrum Tvrdošín

Praktické rady pre rodičov k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ

 

Legislatíva k zápisu detí:

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §19, §20, §23, §24, §25 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole, Všeobecné záväzné nariadenie príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ďalej len VZN). V súlade s touto legislatívou zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis).

 

Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:

 • nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné podľa §37 zákona č. 596/2003 Z.z.
 • obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa (§6 zákona č. 596/2003 Z.z.).
 • priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.).
 • v prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí sa priestupku, za ktorý je obec oprávnená uložiť mu pokutu do výšky 331,94 eur podľa § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z..

 

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Zápisy detí do 1. ročníka ZŠ sa musia uskutočniť v čase od 1. apríla do 30. apríla. Ak vaše dieťa dovŕši do 31. augusta šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne záväzného nariadenia. Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši vek 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje buď škola alebo je táto informácia súčasťou VZN. Zvyčajne je to:

 

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list dieťaťa
 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí
 • vyplnená prihláška (tú si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise)

 

Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
 • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
 • podľa potreby preukázateľná doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj prizvaný psychológ. Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa na spádovú školu (základná škola v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt). Zákonní zástupcovia s deťmi môžu navštíviť zápisy  vo viacerých ZŠ, ale zapísať môžu dieťa iba na jednu školu. Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek ZŠ. Zápis do ZŠ nie je limitovaný počtom žiakov. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú ZŠ mimo spádovej školy. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú školu ako je spádová škola, zapisuje svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy (je potrebný súhlas riaditeľa zvolenej školy – riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy). Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (pre spádovú školu), je táto škola povinná dieťa zapísať. Ak zákonný zástupca zapíše dieťa na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne  zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do konca augusta. Zákonný zástupca môže požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení 6. roku života nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa – telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej, má zdravotné problémy). V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľovi. Súčasťou žiadosti je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Môže sa stať, že ani po ročnom odklade nie je dieťa na školu dostatočne zrelé. V takomto prípade najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok života, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultného ročníka základnej školy.

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
 • nevie dodržať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici

 

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok života, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonní zástupcovia si môžu ešte pred zápisom zistiť dôležité informácie o škole, ktorú bude ich dieťa navštevovať – výučba cudzích jazykov, ponuka záujmových krúžkov, projekty, do ktorých je škola zapojená prípadne aj materiálne vybavenie. Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované (je hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg, lebo nie každý učiteľ musí mať dostatočné skúsenosti a odborné predpoklady na to, aby vedel hendikepované deti učiť. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po personálnej stránke na takúto situáciu pripravená, inak to môže mať negatívny dopad na vývoj dieťaťa.

Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi. Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo, musí uviesť aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí. Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané z vybraných predmetov. Zákon však umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do ZŠ na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR s takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije. Ak však má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.

 

Čo by mal vedieť budúci prvák?

Podľa našich skúseností (CPPPaP), nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky prvej triedy bez vážnejších problémov. Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú psychológovia z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Základné informácie o tom, čo by 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov sú:

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy
 • poznať základné farby
 • spočítať predmety do päť
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vie kde je „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“

 

Ako by sa mal budúci prvák správať:

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali objavovať zlozvyky, ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov…
 • nemá poruchu reči
 • nepomočuje sa

Čo sa odporúča pri výchovných problémoch s deťmi:

 • pokojný, chápajúci, tolerantný prístup k dieťaťu
 • dôsledný výchovný prístup
 • jednotnosť v požiadavkách dospelých
 • odviesť pozornosť od konfliktu, prejavu agresivity a vzdorovitosti iným smerom
 • zaujať dieťa pri afekte niečím zaujímavým
 • zdôrazniť kladné vlastnosti dieťaťa
 • požiadať o pomoc pri niečom
 • klásť primerané požiadavky na dieťa
 • jasne s dieťaťom komunikovať
 • nepoužívať rozumné dôvody (nie sú pre malé deti pochopiteľné)

Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, prípadne na posúdenie odkladu školskej dochádzky, je potrebné nás navštíviť, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa prostredníctvom psychologických testov a rozhovoru s ním, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad alebo navrhne stimulačný program (poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne aj vhodné podnety a materiály) a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy. Samotný zápis na škole nenahrádza odbornú diagnostiku!

O testovanie školskej zrelosti môžete požiadať u nás, na telefónnom čísle 043 / 53 91 160.

Naše služby sú bezplatné!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed