Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /data/8/8/88d633d4-98d2-4cc6-b510-01449faf76bd/centrumtvrdosin.sk/web/wp-includes/blocks.php on line 20
Školská zrelosť vs. pripravenosť pre školu – Centrum Tvrdošín

V tomto období sa viac ako inokedy hovorí o školskej zrelosti, resp. pripravenosti na vstup do školy. V priebehu mesiaca apríl sa budú na všetkých základných školách konať zápisy do prvého ročníka. Dovolíme si touto cestou upozorniť všetkých rodičov detí narodených od 1. septembra 2012 do 1. septembra 2013 na ich povinnosť zapísať svoje dieťa do základnej školy.

V týchto dňoch v mnohých materských školách v našom okrese realizujú naši psychológovia diagnostiku alebo vyšetrenie školskej zrelosti. Termín vyšetrenie mnohým rodičom i deťom evokuje niečo podobné ako podstupujú v rámci lekárskeho vyšetrenia. Mnoho krát sa stretávame s názvom „testovanie“ školskej zrelosti, ktoré nám mnohým podozrivo pripomína testovanie zo školských lavíc. Avšak okrem toho, že sa s deťmi v rámci diagnostiky školskej zrelosti hráme na školu, to s písaním testov ako ho poznáme zo školského prostredia nemá veľa spoločného. Psychológovia sa hravou formou najprv snažia deťom im blízkym spôsobom vysvetliť čo ich čaká a prečo je to pre nich dôležité. Hrovou formou sa potom dostávame od jednej úlohe k druhej, kde deti v rámci malej skupiny riešia úlohy zamerané na oblasti:  zrakového a sluchového vnímania, fonematického uvedomovania, jemnej motoriky, grafomotoriky, pamäte, pozornosti, reči a rečového porozumenia a podobne. Mnohí rodičia sa nás v tejto súvislosti pýtajú ako môžu deti na takéto vyšetrenie pripraviť. Pri odpovedi na túto otázku je potrebné pochopiť čo to vlastné školská zrelosť je a ako ju odlišujeme od toho, čo označuje skôr pojem školská pripravenosť, ktorý sa viac viaže na učenie. Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu bez väčších problémov, najlepšie s radosťou a nadšením, zahŕňa:

Telesná zrelosť (hrubá motorika, zdravotný stav a pod.)

Sociálna zrelosť

Emočná a osobnostná zrelosť

Zrelosť kognitívnych (poznávacích) schopností

Pracovné predpoklady a návyky.

Zrelosť súvisí predovšetkým so stupňom vývinu a zrelosťou nervového systému dieťaťa, najmä so zrelosťou mozgových štruktúr, ktoré sú zodpovedné za všetky menované oblasti. Deti sa narodia s oveľa väčším množstvom neurónov v porovnaní s tým koľko sa ich zachová v dospelom mozgu. Mozog postupne stráca nervové spojenia aj neuróny (mozgové bunky), ktoré sú málo používané a zapájané. Najintenzívnejšie tento proces („pruning“) prebieha práve počas prvých mesiacov a rokov života, synaptické spojenia a bunky sa tvoria a zanikajú veľmi rýchlo (v priebehu hodín až dní). Dôležité sú preto už od prvých mesiacov života podnetné zážitkové hry, ktoré podporujú optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh a pomáhajú tak zvýšiť možnosti a efektivitu jeho neskoršieho rozvoja a vzdelávania. Patria sem najmä:

  • SENZORICKÉ AKTIVITY pre rozvoj vnímania (zrakového, sluchového, dotykového, pohybového), pozornosti, rozpoznávania, pamäti a jazykových schopností.
  • ​MOTORICKÉ CVIČENIA podporujúce obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a na rozvoj jemnej motoriky.

Ako teda môžeme úroveň školskej zrelosti ovplyvniť? Stimuláciou vývinu od narodenia dieťaťa, vhodným výberom hrových aktivít, ktoré sú čo najvšestrannejšie.  Pre dieťa od raného veku je najvhodnejším prostriedkom stimulácie vývinu hrová činnosť, pohybová činnosť, zvedavosť, možnosť manipulácie s rôznymi tvarmi, možnosť skúšania rôznych reálnych činností, možnosť zažiť si úspech i neúspech a naučiť sa s ním samostatne vysporiadať… a tak by sme mohli pokračovať.

Kým telesnú zrelosť posudzuje lekár, ostatné menované oblasti školskej zrelosti posudzuje psychológ práve pri spomínanom vyšetrení školskej zrelosti. Telesná zrelosť nie je považovaná za prvotný ukazovateľ zrelosti ale je potrebné ju brať do úvahy. Zo skúseností však môžeme konštatovať, že nižší vzrast dieťaťa ako aj častá chorobnosť môže spôsobovať rýchlejšiu unaviteľnosť dieťaťa, nižšiu odolnosť voči záťaži, nevýhodnejšie postavenie v rámci detského kolektívu (pocity menejcennosti, slabosti, ohrozenia). U predčasne narodených detí, príp. detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou odporúčame špeciálne a cielene overiť školskú zrelosť nielen kvôli možnosti oneskoreného vývinu, ale časté sú u týchto detí aj poruchy pozornosti alebo aktivity. V oblasti sociálnej zrelosti je dôležité aby dieťa zvládalo odlúčenie od rodiny, dokázalo sa zaradiť do kolektívu, vytvárať primerané vzťahy s rovesníkmi, primerane s nimi komunikovať, zapájať sa do spoločných hier a spolupracovať. Dôležité je všímať si ako dieťa reaguje na neznáme prostredie, príp. zmenu prostredia, t.j. aká je jeho adaptabilita. V oblasti emočnej zrelosti je pre dieťa dôležité aby dokázalo zvládať svoje vlastné emócie svojmu veku primeraným spôsobom. V rámci emočnej zrelosti psychológ posudzuje psychická odolnosť voči frustrácii, sklamaniu a neúspechu, s ktorými sa dieťa po nástupe do školy môže stretnúť a pre jeho ďalší zdravý a harmonický vývin je potrebné, aby sa vedel s nimi primerane vysporiadať, aby sa nestali pre neho zdrojom neurotizácie (preťažený nervový systém spôsobuje produkciu rôznych psychických alebo telesných prejavov, u detí sa napr. môže objaviť zajakávanie, tiky, pomočovanie a pod.). V oblasti zrelosti kognitívnych schopností psychológ posudzuje oblasti: grafomotorika a jemná motorika, vizuomotorická koordinácia, rečový prejav (formálna a obsahová stránka), schopnosť slovného porozumenia a sluchového rozlišovania, sluchové a zrakové vnímanie, vnímanie priestoru a času, úroveň pozornosti a pamäte. Hovorená reč je východiskom písanej reči, preto je dôležité, aby sme jej venovali pozornosť ako jednej z prvých oblastí. Je potrebné, aby dieťa vyslovovalo správne všetky hlásky keď začína s nácvikom písania. Zabránime tak problémom pri písaní a neskoršej neúspešnosti v škole i v živote.  V neposlednom rade sa psychológ zaujíma o pracovné predpoklady a návyky, v rámci čoho zisťuje: záujem o učenie príp. činnosti súvisiace so školskými činnosťami, schopnosť koncentrovať sa a zámerne udržiavať pozornosť na činnosť alebo hru, zmysel pre povinnosť a zodpovednosť, samostatnosť pri činnostiach.

Na rozdiel od psychológmi vyšetrovanej školskej zrelosti obsahom zápisu do základnej školy sú väčšinou naučené schopnosti, ktoré spadajú pod pojem „školská pripravenosť“. Tieto naučené schopnosti sú zvyčajne výsledkom snahy rodičia i učitelia v MŠ, avšak nie sú určujúce z hľadiska posudzovania školskej zrelosti. Dieťa môže mať znalosti a schopnosti mechanicky naučené a zároveň nemusí byť zrelé pre školu. V prípade, že dieťa nie je zrelé pre nástup povinnej školskej dochádzky, rodič môže požiadať školu o odklad povinnej školskej dochádzky a svoju žiadosť doložiť odporúčaním Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Povinnosť zapísať svoje dieťa do školy však má aj v prípade, že je rozhodnutý požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky. Na zápise sa dohodne so zástupcami školy, kde dieťa zapísal o ďalšom postupe, príp. školu oboznámi so tým, že uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky alebo priamo požiada školu o odklad, doložiac odporúčanie spomínaného poradenského zariadenia.

V prípade, že máte problém týkajúci sa školskej zrelosti vášho dieťaťa, s dôverou sa môžete obrátiť na psychológov v našom zariadení, ktoré má dlhoročné skúsenosti s posudzovaním školskej zrelosti, kladie dôraz na individuálny prístup, prispôsobuje svoj prístup každému dieťaťu a dokáže vás správne usmerniť ako ďalej postupovať v tomto dôležitom životnom míľniku vášho dieťaťa. Naši odborní zamestnanci vám môžu pomôcť aj vo vašom snažení čo najlepšie dieťa pripraviť na nástup do školy nielen vhodnými a podnetnými radami ale aj materiálmi na ďalšiu prácu s dieťaťom tak, aby ste mu poskytovali podnety, ktoré sú o krok pred jeho „vývinovou úrovňou“, naučili ste sa klásť na neho také nároky, ktoré sú v súlade s jeho možnosťami a zároveň požiadavkami školy. Budeme sa tešiť keď sa pre vás a vaše deti stane školská príprava príjemnou a hrovou činnosťou.

Sme tu pre Vás každý pracovný deň v budove ÚPSVaR v Tvrdošíne na Medvedzí…

Odborní zamestnanci CPPPaP Tvrdošín – Medvedzie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed