Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /data/8/8/88d633d4-98d2-4cc6-b510-01449faf76bd/centrumtvrdosin.sk/web/wp-includes/blocks.php on line 20
Príčiny nedostatočnej pripravenosti detí na školu – Centrum Tvrdošín

Je vaše dieťa pripravené na školu?

Príčiny nedostatočnej pripravenosti dieťaťa na školu a následky zaškolenia nezrelého dieťaťa

Každoročne sa rodičia šesťročných detí zaoberajú otázkou pripravenosti svojho dieťaťa na začatie povinnej školskej dochádzky. Pri akýchkoľvek pochybnostiach majú možnosť poradiť sa s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Keďže tento rok sa zápisy do 1. ročníka základnej školy uskutočnia v čase od 1. apríla do 30. apríla, naši odborní zamestnanci začali už od polovice februára realizovať diagnostiku školskej spôsobilosti detí predškolských tried materských škôl okresu Tvrdošín.

Cieľom diagnostiky je u dieťaťa posúdiť nielen telesnú zrelosť, ale najmä psychickú, sociálnu a emocionálnu. Nedostatočnú pripravenosť dieťaťa na školu môžu spôsobovať mnohé faktory. Zameriame sa najmä na jej psychologické príčiny, ktoré sú veľmi časté. Rodičia si neuvedomujú, že ich odstránením môžu ľahko pomôcť dieťaťu pri bezproblémovom zaškolení. K hlavným psychologickým príčinám nedostatočnej pripravenosti dieťaťa pre školu patrí charakter výchovy v rodine. Výchova k rodičovstvu trvale absentuje v našej spoločnosti už niekoľko generácií. Okrem toho sa na internete i v médiách rodičia stretávajú s mnohými protichodnými informáciami o tom, ako správane vychovávať deti. Psychologická veda medzi nesprávne výchovné postoje rodičov zaraďuje:

 • Výchova založená na príkazoch a zákazoch
 • Výchova nadmernej ochrany
 • Výchova, v ktorej sa premietajú neuskutočnené sny a túžby rodičov na dieťa
 • Perfekcionistická výchova a snaha o dokonalosť
 • Nadmerné nároky na dieťa a preťažovanie dieťaťa
 • Nedôsledná výchova, bez hraníc a pravidiel
 • Nejednotné výchovné vedenie otca a matky, príp. rodiny a školy
 • Zavrhujúca výchova (vedomé alebo podvedomé odmietanie príp. ponižovanie dieťaťa)

Priamym dôsledkom takýchto nepriaznivých výchovných vplyvov je neistota a strach dieťaťa, ktoré sa môžu u detí prejaviť v rôznej podobe (poruchy správania, poruchy príjmu potravy, rôzne telesné príznaky, emočné poruchy a pod.)

Deti prichádzajú do školy z rôznorodého rodinného prostredia, s rozličným výchovným vedením. V prvom ročníku základnej školy sa mnoho krát stretávajú deti, medzi ktorými je vekový rozdiel takmer jedného roka. V spomínanom vývinovom období je to veľký rozdiel v zrelosti jednotlivých zložiek rozumových schopností. Deti sa medzi sebou porovnávajú a sú k sebe veľmi úprimné. Dieťa, ktoré nastúpilo do školy napriek odporúčaniam odbornej diagnostiky, ktorej výsledky poukázali na nepripravenosť pre zaškolenie, veľmi citlivo vníma rozdiely medzi svojimi výkonmi a výkonmi ostatných detí. Často si zažíva silne negatívne pocity spojené s neúspechom, preťažením a začne si budovať akýsi obranný mechanizmus v podobe nepriaznivých prejavov v správaní. V lepšom prípade sa deti snažia svoju snahu nasmerovať do iných činností, napr. voľnočasových aktivít. Vo väčšine prípadov sa však začínajú pridružovať rôzne neurotické prejavy a poruchy správania:

Medzi neurotické prejavy patria:
 • Motorické napätie (nervózne vrtenie a nepokoj, tras, neschopnosť uvoľniť sa)
 • Vegetatívna hyperaktivita (bolesti hlavy, potenie, žalúdočné nevoľnosti, závrate, zrýchlený pulz a pod.)
 • Poruchy spánku (ťažkosti so zaspávaním, nočné mory, znepokojivé sny, ťažkosti so vstávaním, ranná ospalosť)
 • Pokles výkonnosti, podráždenosť, nesústredenosť, apatia, vyrušovanie
 • Poruchy reči – zajakavosť, poruchy výslovnosti
 • Odmietanie hovoriť (tzv. selektívny mutizmus)
 • Poruchy príjmu potravy – nechutenstvo, zvracanie
 • Nočné enurézy a enkoprézy (pomočovanie a pokakávanie)
 • Problémy s prispôsobením sa novým situáciám, zmenám
 • Nutkavé pohyby, tiky
 • Prejavy pocitov menejcennosti
 • Emocionálna závislosť, príp. sklon k závislosti ako takej
 • Iné telesné príznaky a ochorenia (najčastejšie rôzne bolesti)
Medzi poruchy správania patria:
 • Opakované klamanie
 • Vzdorovité, provokatívne správanie, odpor a neposlušnosť
 • Agresívne správanie
 • Deštrukčné správanie (ničenie vecí a hračiek)
 • Krádeže
 • Chodenie poza školu
 • Úteky z domu
 • Konflikty s rodičmi
 • Izolácia od kolektívu detí (ich odmietanie, krutosť voči nim)
 • Konflikty s učiteľmi
 • Vulgárne vyjadrovanie

 

Spomínané problémy spôsobujú, že deti v škole prežívajú opakovane neúspech, ktorý ďalej vedie k následnej neurotizácii dieťaťa. V konečnom dôsledku takáto situácia dieťaťa vyústi do vybudovania si negatívneho vzťahu ku škole a školským povinnostiam, zníženiu motivácie a chuti učiť sa, a následne k zlému prospechu v škole.

Rozhodnutie o zaškolení dieťaťa a o výchovnom vedení našich detí je na nás – rodičoch. Skúsme byť vnímaví nielen voči potrebám a právam detí, ale rovnomerne ich vyvážiť aj nastavením hraníc, pravidiel a povinností. Vo vašom snažení, milí rodičia, vám veľmi radi pomôžeme.

Odborní zamestnanci CPPPaP Tvrdošín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed