Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave začal dňa 18. 3. 2013 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne realizovať národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Naše Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trstenej je do tohoto projektu zapojené od mája 2013.

Cieľovou skupinou národného projektu sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách a v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy.

Odborným gestorom národného projektu je PhDr. Štefan Matula, PhD.

Cieľom národného projektu je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) zefektívnením systému výchovného poradenstva a prevencie v záujme uľahčenia sociálnej integrácie týchto žiakov aj prostredníctvom zvyšovania pravdepodobnosti ich úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Bude sa tak diať prostredníctvom celoživotného poradenstva, poskytovaného predovšetkým zamestnancami systému výchovného poradenstva a prevencie. Prioritou aktivít národného projektu je preventívna a poradenská starostlivosť o žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi. Táto pomoc bude zameraná na podporu ich sociálnej integrácie, na základe rozvoja ich sebapoznania a poznania sveta práce, na rozvoj študijno-profesijných záujmov zvyšujúcich ich zamestnateľnosť, primeraných vzdelanostných ašpirácií a na ich efektívnu prípravu na vstup na trh práce.

Významnou súčasťou projektu je podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie a inovácia ich metodologických nástrojov, poradenských metód, metodík a testov.

Ciele národného projektu sa budú napĺňať v rámci troch hlavných aktivít:

  1. Inovácia procesov komplexnej diagnostiky v systéme výchovného poradenstva a prevencie pre žiakov so ŠVVP– cieľom inovácie komplexnej diagnostiky je podpora sociálnej inklúzie žiakov so ŠVVP prostredníctvom skvalitnenia ich včasnej diagnostiky a prevencie porúch učenia, porúch správania a prevencie sociálnej patológie.
  2. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie– cieľom vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie je rozvoj ich odborných kompetencií v záujme zefektívnenia poradenskej podpory sociálnej inklúzie žiakov so ŠVVP.
  3. Inovácia poradenských metód v systéme výchovného poradenstva a prevencie pre žiakov so ŠVVP pri zvyšovaní ich zamestnateľnosti– cieľom aktivity je inovácia a zefektívňovanie metód psychologického, špeciálno-pedagogického a výchovného poradenstva v oblasti porúch učenia a porúch správania sa žiakov so ŠVVP a pri ich profesionálnom rozhodovaní sa. Dosiahnuté výsledky prispejú k uľahčeniu vstupu mladej populácie na trh práce a k ďalšiemu rozvoju systému výchovného poradenstva a prevencie.

Všetky aktivity projektu sú zamerané na optimalizáciu procesu profesionálneho rozhodovania sa, zvyšovanie zamestnateľnosti a prevenciu pred nezamestnanosťou žiakov so ŠVVP. Kariérové poradenstvo možno považovať za účinný nástroj sociálnej integrácie / inklúzie žiakov so ŠVVP, ich začlenenie sa do sveta práce v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti.

V rámci národného projektu naše centrum CPPPaP Trstená organizovalo dňa 17. 6. 2014 v učebni kontinuálneho vzdelávania v ZŠ M. Medveckej Tvrdošín, pod vedením multiplikátora tohoto projektu – Mgr. Šálkovej, vzdelávanie výchovných poradcov, špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov CPPPaP v počítačovom programe COMDI.

Program COMDI je určený pre žiakov (klientov), ktorí sa rozhodujú, akým smerom sa majú zamerať v budúcnosti v živote a kariére, t. j. v študijnej a profesionálnej dráhe. Počítačový program COMDI bol vytvorený pre potreby pedagogicko-psychologického poradenstva so zameraním na pracovnú diagnostiku študijno-profesijných predpokladov. Je to modulový systém zložený z rôznych testových batérií, ktoré zohľadňujú vek, pohlavie, úroveň dosiahnutého vzdelania a potrieb pre budúcu profesijnú dráhu.

Jednotlivec získa reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a svojich možnostiach uplatnenia sa v nich, čím sa zvýši úspešnosť jeho uplatnenia sa vo svete práce.