Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /data/8/8/88d633d4-98d2-4cc6-b510-01449faf76bd/centrumtvrdosin.sk/web/wp-includes/blocks.php on line 20
Projekty – Centrum Tvrdošín

Od septembra 2023 do októbra 2026 realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie národný projekt „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“ (ďalej „NP Duševné zdravie a prevencia“).

Pre zabezpečenie podpory duševného zdravia detí a mládeže nestačí reagovať na vzniknuté kritické situácie, je nevyhnutné zamerať sa na prevenciu. Cieľom projektu je preto vytvárať a šíriť praktické nástroje pre oblasť prevencie a realizovať vzdelávania a advokačnú kampaň pre podporu odborných a pedagogických zamestnancov (ďalej len „PZ a OZ”) pri jej výkone.

Do roku 2027 plánuje projekt podporiť viac ako 1100 OZ a PZ, zrealizuje minimálne 7000 hodín vzdelávaní a už počas trvania projektu pozitívne zasiahne vyše 10 000 detí, žiakov a študentov.

Čo prinesie „NP Duševné zdravie a prevencia“:

  • elektronický portál „e-poradenstvo“, kde bude pre PZ a OZ sprístupnených vyše 320 overených nástrojov využiteľných v praxi, ako sú preventívne programy, metodiky, videometodiky a ďalšie odborné materiály s tematikou podpory duševného zdravia a prevencie rizikového správania
  • 4 štandardizované diagnostické a/alebo skríningové nástroje pre odborné činnosti podporujúce prevenciu a podporu duševného zdravia
  • vyškolených 240 vedúcich zamestnancov škôl v postupe v krízových situáciách
  • 720 pedagogických a odborných zamestnancov s absolvovaným dlhodobým sociálno-psychologickým výcvikom zameraným na posilnenie multidisciplinarity, tvorby bezpečného prostredia a účinnej práce s triedou či skupinou
  • 80 odborných zamestnancov zariadení poradenstva a prevencie a špeciálnych výchovných zariadení získa vzdelanie v skupinových zručnostiach s následným dopadom na približne 800 triednych učiteľov
  • min. 5 400 hodín supervízie pre odborných zamestnancov v zariadeniach poradenstva a prevencie a v špeciálnych výchovných zariadeniach
  • 25 nových vyškolených supervízorov
  • overený systém supervízie v online prostredí pre odborných zamestnancov
  • posilnenú spoluprácu medzi centrami poradenstva a prevencie a vysokými školami, s cieľom zlepšiť pripravenosť študentov na výkon odborných činností v budúcej praxi
  • posilnenú motiváciu zariadení poradenstva a prevencie vykonávať systematické metodické usmerňovanie v prevencii

Odborní zamestnanci nášho Centra poradenstva a prevencie sú zapojení do inovačného vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva SR s  názvom Spolupráca v multidisciplinárnych tímoch formou sociálno-psychologického výcviku. Cieľom vzdelávania je podporiť multidisciplinárnu spoluprácu a budovanie kvalitných vzťahov medzi odbornými a pedagogickými zamestnancami. Multidisciplinárna spolupráca umožňuje využitie rôznorodých perspektív a odborných znalostí na identifikáciu komplexných problémov a hľadanie optimálnych riešení. Zamestnanci poradenských zariadení, ktorí sa zúčastnia vzdelávania o multidisciplinárnej spolupráci, získajú zručnosti a nástroje na efektívnu komunikáciu a koordináciu s kolegami z rôznych odborov. To povedie k lepšiemu využitiu dostupných zdrojov, väčšej flexibilite pri prispôsobovaní sa individuálnym potrebám klientov a celkovej zvýšenej efektívnosti práce tímu.

Zdroj: https://vudpap.sk/podporne-cinnosti-vudpap/projekty-vudpap/np-dzap/