Prijmeme nového kolegu do nášho pracovného tímu na pozíciu odborný zamestnanec – kariérový poradca.

Výška úväzku: 80%
Termín nástupu: 01.09.2020
Požadované vzdelanie podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020:

  • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore psychológia, v študijnom programe zameranom na psychológiu, pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu, pracovnú a organizačnú psychológiu alebo kariérové poradenstvo;
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonomika a manažment, v študijnom programe zameranom na ľudské zdroje alebo personálny manažment alebo kariérové poradenstvo;
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v študijnom programe zameranom na sociálne služby a poradenstvo alebo na kariérové poradenstvo;
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe zameranom na andragogiku.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca sú stanovené v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (paragraf 9 a 10). Činnosť kariérového poradcu je zadefinovaná taktiež v tomto zákone v paragrafe 25.

Platové podmienky: od 976,50 eur do 1336,00 eur na plný pracovný úväzok, t.j. pri 80% úväzku alikvótna časť z tejto sumy (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ), v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa (podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme).

Potrebné dokumenty: 

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní,
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • odpis z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti.

Ponúkame: prácu vo výbornom kolektíve, prácu s deťmi, rodičmi, učiteľmi, možnosti odborného rastu a rozvoja profesijných kompetencií.

Posielajte životopis a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov na mailovú adresu: kajanova@centrumtvrdosin.sk, príp. poštou na adresu: CPPPaP Tvrdošín, Medvedzie 132, 02 744 Tvrdošín čo najskôr, najlepšie v termíne do 31. júla 2020.

Tešíme sa na spoluprácu.

V Tvrdošíne dňa 03. 07. 2020
Mgr. Adriána Kajanová, riaditeľka CPPPaP Tvrdošín

Menu