Milé pani zástupkyne, pani učiteľky materských škôl, 

Naša nová Ponuka psychologických, špeciálno-pedagogických a poradenských služieb v školskom roku 2021/2022 je pre Vás k dispozícii na našom webe a zaslali sme ju na riaditeľstvá všetkých MŠ aj poštou. Predkladáme výber najdôležitejších informácií pre MŠ:

Z diagnostiky Vám ponúkame:

 • výnimočné prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie: Diagnostika zameraná na posúdenie pripravenosti dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (predčasné prijatie dieťaťa dopredškolskej triedy), ktorá sa zvyčajne realizuje v priestoroch CPPPaP v individuálnom kontakte s dieťaťom a rodičom. V prípade viacerých záujemcov z jednej MŠ je možná aj realizácia v priestoroch MŠ.
 • vyšetrenie školskej spôsobilosti t.j. zistenie všeobecných predpokladov dieťaťa pred nástupom do 1. ročníka ZŠ. Požadujeme iba, aby ste nám zaslali rodičom vyplnené a podpísané žiadosti na každé dieťa (vzor žiadosti nájdete na našom webe v zložke Dokumenty). Žiadosti je potrebné poslať najlepšie do konca novembra. Na Vašich rodičovských združeniach je možná účasť našich odborných zamestnancov, ktorí rodičom bližšie vysvetlia, prečo je dobré, aby ich dieťa absolvovalo vyšetrenie školskej spôsobilosti.
 • screening a následný rozvoj komunikačných zručností realizovaný priamo v MŠ na základe žiadosti a súhlasu rodiča, príp. v našich priestoroch v individuálne dohovorenom termíne s rodičom dieťaťa.
 • screening vývinovej úrovne detí v rôznych vekových obdobiach.

Z preventívnych programov Vám ponúkame:

 • Učíme sa hravo: Cieľom programu je optimálne naštartovať a rozvinúť u dieťaťa schopnosti a motiváciu potrebnú k učeniu. Skupinové aktivity sú zamerané na rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímania, vizuo-motorickej koordinácie, grafomotoriky, intermodality a psychomotoriky. Hravé činnosti pomáhajú dieťaťu rozvíjať oslabené schopnosti potrebné na fungovanie vyšších
  psychických funkcií, ktoré sú v budúcnosti nevyhnutné pre osvojenie si zručností čítať, písať a počítať. Ide o program zameraný na prevenciu výskytu porúch učenia.
 • Nezbedná opička Kika: Cieľom programu je podnietiť záujem dieťaťa o vlastné vnímanie seba samého, svoje pocity, prežívanie, zvládanie negatívnych emócii, osvojenie si dôležitých pravidiel správania cez príbehy.
 • Zdravý životný štýl: Prístupnou formou poukázať na zdravý životný štýl, poukázať na škodlivosť nadmerného používania niektorých návykových látok a činností, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zdravý vývin človeka (lieky, čaj, káva, nadmerné sledovanie TV, hranie hier na počítači, tablete a mobile). Deti, cez zážitkové aktivity a prostredníctvom rozprávania príbehov sami nachádzajú poučenie a bližšie sa oboznámia s tým, ako zdravo žiť. Zároveň si osvoja vhodné spôsoby správania (nácvik odmietania – ako hovoriť nie, a pod.).
 • Filipkove dobrodružstvá: Formovať postoje vo vzťahu k návykovému a rizikovému správaniu. Dieťa sprevádzame príbehom Filipka, v ktorom sa cez identifikáciu hlavného hrdinu naučí ako si počínať v Krajine zdravia, na Zlovestnom ostrove, v Tajomstve delfínov, ako Zachraňuje kráľa Sáma pred zlými vplyvmi až sa dostane k Pánovi premiérovi Výživa.
 • KOZMO a jeho dobrodružstvá: Naučiť deti vedieť rozlišovať násilné a spoločensky akceptovateľné prejavy správania, aby si uvedomovali vplyv svojho konania na emócie a prežívanie iných detí a dospelých. KOZMO deťom sprostredkováva svoje zážitky z rôznych planét, kde mimozemšťania zažívajú odmietnutie, výsmech, ponižovanie, a učí ich na tieto situácie reagovať prípadne požiadať o pomoc. Preventívny program pozostáva z 10 modulov, ktoré tvoria: vzdelávacia časť, KOZMOvideo, KOZMOpríbeh, KOZMOaktivity, opakovanie s KOZMOM, plnenie KOZMOpumpy a doplnkové KOZMOaktivity.
 • Smiať sa dovolené: Posilňovanie zdravého psychického vývinu s dôrazom na emocionálny rozvoj prostredníctvom zážitkových aktivít a hier (napr. usmerňovanie vlastnej agresivity, primerané vyjadrenie emócií, rozvoj empatie, tolerancie a pod.).
 • Aby sme si rozumeli: Skvalitniť interakciu dieťa-dieťa, učiteľ-dieťa v predškolských zariadeniach. Hrou na kráľovstvo a cez postavy s ním súvisiace na jednej strane program ponúka deťom možnosť prežívať silné emócie a na druhej strane sa deti učia spoznávať svet a porozumieť mu. Jednoducho povedané, učia sa ľudskosti a vzťahom.
 • Kuprev: Uľahčiť deťom vymedzenie vlastnej osobnosti i vstup do spoločenského života. Cieľom preventívneho programu je zabrániť vzniku rizikovej skupiny, v tomto prípade skupiny detí s adaptačnými problémami. Program rešpektuje špecifiká vekových skupín pre ktoré je určený a vychádza z predpokladu, že dieťa správne orientované, ktoré má základné vedomosti a vie, čo robiť v problémových situáciách, je s vysokou pravdepodobnosťou dieťaťom kľudným a bez adaptačných ťažkostí. Umožňuje mu to nielen bezproblémový
  štart školskej dochádzky, ale aj bezproblémové začlenenie do ľudskej spoločnosti všeobecne a ďalší zdravý rozvoj jeho osobnosti. Program sa zaoberá témami, s ktorými sa deti bežne v živote stretávajú napr.: pošta a telefonovanie; pozdravy, tykanie, vykanie; jedlo, varenie; obchod, nákupy; povolanie; prázdniny, dovolenka, ročné obdobia, mesiace; návšteva u lekára; šport; rastliny, zvieratá; bývanie; cestovanie; kúzelné slovíčka; oblečenie.
 • Mirabilis po OPŠD: Hravou formou rozvíjať u dieťaťa oslabené zručnosti, potrebné pre nástup do školy. Aktivity v programe sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, priestorovej orientácie, zrakového a sluchového vnímania, pamäte, pozornosti a komunikačných zručností. Program je vytvorený pre deti s OPŠD.
 • Zippyho kamaráti – predškoláci: Učiť deti sociálne a emocionálne zručnosti. Deti sa prostredníctvom 24 lekcií, v ktorých počúvajú príbehy a zúčastňujú sa aktivít, učia, ako hľadať vlastné riešenia problémov. Takýmto spôsobom sa stávajú lepšie a pripravené
  zvládať životné nástrahy a lepšie vychádzať s ostatnými ľuďmi. Program pozostáva zo 6 modulov: pocity, komunikácia, vytváranie a strata priateľstva, riešenie konfliktov, vyrovnávanie sa so zmenou a stratou, zvládanie problémov a ťažkostí.
 • Druhý krok pre MŠ: Rozvíjanie emocionálnych a sociálnych zručností prostredníctvom zážitkových aktivít, hier a príbehov, pomáha tak predchádzať vzniku emocionálnych a sociálnych problémov u detí. Deti postupne získavajú zručnosti v troch hlavných oblastiach: empatia, regulácia emócií (napr. impulzívnosť, hnev a pod.) a riešenie konfliktov v medziľudských vzťahoch. Program kladie dôraz na obmedzovanie agresívneho správania u detí a rozvíjanie sociálnych zručností. Deti s rozvinutými sociálnymi zručnosťami
  lepšie spolupracujú, sú ohľaduplnejšie voči iným deťom a vedia ovládať svoje pocity.
 • Povolania – čím chcem byť?: Spoznať a priblížiť deťom predškolského veku svet práce, naučiť ich pomenovať jednotlivé tradičné i nezvyčajné povolania a hravou formou predstaviť povolania, ktoré môžu v budúcnosti vykonávať. Uvedomiť si potrebu sebarealizácie vo svete práce.

Programy určené pre učiteľky MŠ:

 • Antistresový program – stretnutia sú venované nácviku základných zručností asertívneho správania, zvládania agresivity, riešenia konfliktov, komunikačným zručnostiam a nácviku relaxácie. Ide o 3 – 4 stretnutia v priestoroch nášho centra, príp. priamo v MŠ, príp. ako dlhší blok v rámci jedného dňa.
 • Predchádzanie stresu a zvládanie záťaže – cieľom stretnutí je oboznámenie sa s problematikou stresu a záťaže, ako im predchádzať a ako ich zvládať. Aké sú príznaky syndrómu vyhorenie a ako mu predchádzať. Ide o 3 – 4 stretnutia v priestoroch nášho centra, príp. priamo v MŠ, príp. ako dlhší blok v rámci jedného dňa.
 • Mám žiaka s ADHD, čo s tým?: Zážitkový program pre pedagógov, ktorí sa stretávajú s ťažkosťami pri výchove a vzdelávaní žiaka s ADHD. Pedagogickí zamestnanci získajú informácie o klinickom obraze ADHD a o prejavoch porúch správania. Zážitkovou formou
  budú odprezentované odporúčania vhodné pre efektívnu komunikáciu s takýmito žiakmi. Program je venovaný problematike monitorovania správania žiaka s ADHD s následnou výchovnou intervenciou.
 • Ako viesť efektívny rozhovor „nielen s rodičmi“: Oboznámiť pedagogických zamestnancov s pojmami ako komunikácia, zásady efektívnej komunikácie, neverbálna komunikácie a typológia rodičov. Cieľom vzdelávania je nácvik komunikácie bez ubližovania a kritizovania a to metódou nenásilnej komunikácie a formou „Ja výroku“.
 • Cesta k úspešnému zaškoleniu: Oboznámiť učiteľov s cvičeniami, aktivitami a  cielenými námetmi na rozvoj kognitívnych funkcií,  či ako úspešne zvládnuť grafomotoriku. Program ponúka tipy a aktivity na rozvoj predškolských zručností a tiež odporúčania na zaujímavú literatúru a pomôcky.
 • Rozvoj komunikačných zručnosti detí: Poukázať ako rozvíjať komunikačné zručnosti detí od prvých dní, a tiež na dôležitý význam hry pre rozvoj osobnosti dieťaťa. Program obsahuje konkrétne návody ako pestovať a rozvíjať emočný vzťah rodič – dieťa.
 • Stretnutia pre riaditeľov MŠ – cieľom je výmena pracovných skúseností, oboznámenie sa s rôznymi odbornými témami, s postupmi a obsahom našich odborných intervencií. Sme otvorení diskutovať na akékoľvek témy. Harmonogram bude zverejnený na našej web stránke podľa záujmu účastníkov.

Ďalej ponúkame:

 • Reedukačné cvičenia – práca s deťmi MŠ zameraná na rozvoj zručností potrebných pri nástupe do školy
 • Reedukačné cvičenia zamerané na rozvoj komunikačných zručností
 • Prednášky na rodičovských združeniach
 • Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl
 • Iné odborné činnosti podľa požiadaviek MŠ

Ak Vás naša ponuka preventívnych programov a aktivít zaujala, pošlite nám čím skôr písomnú žiadosť, aby sme dokázali vyhovieť vašim požiadavkám a navzájom ich zosúladiť. V žiadosti je potrebné uviesť názov programu a počet účastníkov, príp. počet tried. Žiadosti posielajte najlepšie do konca novembra, poštou príp. emailom na adresy: centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk,  salkova@centrumtvrdosin.sk.

Podrobnejšie informácie o všetkých ponúkaných službách, aktivitách, preventívnych a stimulačných programoch sa dočítate v našej ponuke služieb, ktorú sme do Vašej škôlky zasielali poštou a nájdete ju aj na našej webovej stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom: centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk,

prípadne telefonicky na tel. č. 0911 539 116.

Všetky informácie, novinky, prípadné zmeny môžete sledovať aj na facebooku: www.facebook.com/centrumtvrdosin.sk.

Radi a ochotne Vám poradíme a pomôžeme.

Prajeme Vám veľa pracovných a osobných úspechov v novom školskom roku 2021/2022…

Za prejavený záujem ĎAKUJEME a TEŠÍME SA na spoluprácu s Vami

Kolektív zamestnancov CPPPaP Tvrdošín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Menu