Milé pani zástupkyne, pani učiteľky materských škôl, 

Naša nová Ponuka psychologických, špeciálno-pedagogických a poradenských služieb v školskom roku 2019/2020 je pre Vás k dispozícii na našom webe a zaslali sme ju na riaditeľstvá všetkých MŠ aj poštou. Predkladáme výber najdôležitejších informácií pre MŠ:

Z diagnostiky Vám ponúkame:

 • vyšetrenie školskej spôsobilosti t.j. zistenie všeobecných predpokladov dieťaťa pred nástupom povinnej školskej dochádzky. Požadujeme iba, aby ste nám zaslali rodičom vyplnené a podpísané žiadosti na každé dieťa (vzor žiadosti nájdete na našom webe v zložke Dokumenty). Žiadosti je potrebné poslať najlepšie do konca septembra. Na Vašich rodičovských združeniach je možná účasť našich odborných zamestnancov, ktorí rodičom bližšie vysvetlia, prečo je dobré, aby ich dieťa absolvovalo vyšetrenie školskej spôsobilosti.

Z preventívnych programov Vám ponúkame:

 • Zdravý životný štýl – cieľom programu je poukázať na zdravý spôsob života, poukázať na prevenciu škodlivosti nadmerného používania niektorých návykových látok a činností, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zdravý vývin človeka (lieky, čaj, káva, nadmerné sledovanie TV, hranie hier na počítači, tablete a mobile). Deti, cez zážitkové aktivity a prostredníctvom rozprávania príbehov sami nachádzajú poučenie a bližšie sa oboznámia s tým, ako zdravo žiť. Zároveň si osvoja vhodné spôsoby správania (nácvik odmietania – ako hovoriť nie, a pod.).
 • Nezbedná opička Kika – preventívny program, ktorého úlohou je podnietiť záujem dieťaťa o vlastné  vnímanie seba samého, svoje pocity, prežívanie, zvládanie negatívnych emócii, osvojenie si dôležitých pravidiel správania cez príbehy. Program sa realizuje priamo v MŠ a je rozčlenený do troch stretnutí v trvaní 45 minút.
 • Smiať sa dovolené – preventívny program, ktorého cieľom je posilňovanie zdravého psychického vývinu s dôrazom na emocionálny rozvoj prostredníctvom zážitkových aktivít a hier ( napr. usmerňovanie vlastnej agresivity, primerané vyjadrenie emócií, rozvoj empatie, tolerancie a pod.) Program sa realizuje priamo v MŠ a je rozčlenený do troch stretnutí v trvaní 45 minút.
 • Filipkove dobrodružstvá – preventívny program, ktorého cieľom je formovať postoje vo vzťahu k návykovému a rizikovému správaniu. Dieťa sprevádzame príbehom Filipka, v ktorom sa cez identifikáciu hlavného hrdinu naučí ako si počínať v Krajine zdravia na Zlovestnom ostrove v Tajomstve delfínov ako zachraňuje kráľa Sáma pred zlými vplyvmi. Program sa realizuje priamo v MŠ a je rozčlenený do 4 stretnutí (1 stretnutie v rozpätí 45 min.).
 • KUPREV (predškoláci) a KUPREV Junior (4-5 ročné deti)stimulačný preventívny program, ktorého cieľom je uľahčiť deťom vymedzenie vlastnej osobnosti i vstup do spoločenského života.  Zaoberá sa témami, s ktorými sa deti bežne v živote stretávajú, napr. tykanie, vykanie, kúzelné slovíčka, oblečenie, návšteva u lekára a pod. Program je členený na 4 – 6 stretnutí (1 stretnutie v rozpätí 45 min.). Realizovať sa môže v priestoroch nášho centra, prípadne v MŠ.

Z noviniek vyberáme:

 • Mirabilis 3 – 6  – Stimulačný program, ktorý má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť u dieťaťa schopnosti a motiváciu potrebnú k učeniu. Skupinové aktivity sú zamerané na rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímania, intermodalitu, psychomotoriku a sebahodnotenie. Hravé činnosti pomáhajú dieťaťu efektívne napredovať v učení a podporovať sebadôveru. Pozostáva z 3 – 6 stretnutí, každé v rozsahu 45-60 minút.
 • Mirabilis po OPŠD – stimulačný program pre deti po OPŠD, ktorý sa snaží hravou formou rozvíjať u dieťaťa oslabené zručnosti, potrebné pre nástup do školy. Aktivity v programe sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, priestorovej orientácie, zrakového a sluchového vnímania, pamäte, pozornosti a komunikačných zručností. Je vhodný pre menšie skupiny detí a pozostáva z 5 stretnutí.
 • Zippyho kamaráti – predškoláci – Zippy učí deti osvojiť si sociálne a emocionálne zručnosti. Deti sa prostredníctvom 24 lekcií, v ktorých počúvajú príbehy a zúčastňujú sa aktivít, učia, ako hľadať vlastné riešenia problémov. Takýmto spôsobom sa stávajú lepšie a pripravené zvládať životné nástrahy a lepšie vychádzať s ostatnými ľuďmi. Program pozostáva zo 6 modulov: pocity, komunikácia, vytváranie a strata priateľstva, riešenie konfliktov, vyrovnávanie sa so zmenou a stratou, zvládame.

Programy určené pre učiteľky MŠ:

 • Antistresový program – stretnutia sú venované nácviku základných zručností asertívneho správania, zvládania agresivity, riešenia konfliktov, komunikačným zručnostiam a nácviku relaxácie. Ide o 3 – 4 stretnutia v priestoroch nášho centra, príp. priamo v MŠ, príp. ako dlhší blok v rámci jedného dňa.
 • Predchádzanie stresu a zvládanie záťaže – cieľom stretnutí je oboznámenie sa s problematikou stresu a záťaže, ako im predchádzať a ako ich zvládať. Aké sú príznaky syndrómu vyhorenie a ako mu predchádzať. Ide o 3 – 4 stretnutia v priestoroch nášho centra, príp. priamo v MŠ, príp. ako dlhší blok v rámci jedného dňa.
 • Stretnutia pre riaditeľov MŠ – cieľom je výmena pracovných skúseností, oboznámenie sa s rôznymi odbornými témami, s postupmi a obsahom našich odborných intervencií. Sme otvorení diskutovať na akékoľvek témy. Harmonogram bude zverejnený na našej web stránke podľa záujmu účastníkov.

Ďalej ponúkame:

 • Reedukačné cvičenia – práca s deťmi MŠ zameraná na rozvoj zručností potrebných pri nástupe do školy
 • Reedukačné cvičenia zamerané na rozvoj komunikačných zručností
 • Prednášky na rodičovských združeniach

Ak Vás naša ponuka preventívnych programov a aktivít zaujala, pošlite nám čím skôr písomnú žiadosť, aby sme dokázali vyhovieť vašim požiadavkám a navzájom ich zosúladiť. V žiadosti je potrebné uviesť názov programu a počet predškolákov, príp. počet tried. Žiadosti posielajte najlepšie do konca októbra, poštou príp. emailom na adresy: centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk,  salkova@centrumtvrdosin.sk.

Podrobnejšie informácie o všetkých ponúkaných službách, aktivitách, preventívnych a stimulačných programoch sa dočítate v našej ponuke služieb, ktorú sme do Vašej škôlky zasielali poštou a nájdete ju aj na našej webovej stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom: centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 043/5391160 alebo 0911 539 116.

Všetky informácie, novinky, prípadné zmeny môžete sledovať aj na facebooku: www.facebook.com/centrumtvrdosin.sk.

Radi a ochotne Vám poradíme a pomôžeme.

Prajeme Vám veľa pracovných ale aj osobných úspechov v novom školskom roku 2019/2020…

Za prejavený záujem ĎAKUJEME a TEŠÍME SA na spoluprácu s Vami

Kolektív zamestnancov CPPPaP Tvrdošín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Menu